Info – Tailandese

นอย ปารลีอาโม อิตาเลียนโน (Noi parliamo Italiano) เป็นเว็ปไซด์ที่จัดทำขึ้นโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ในเว็ปไซด์ ประกอบไปด้วย แบบฝึดหัด ไวย์กรณ์ การอ่าน การฟัง และมีภาพประกอบ การให้ข้อมูลและการอธิบายวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจภาษาอิตาเลียน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการรู้จักเพื่อนผ่านการโต้ตอบออนไลน์.

» ทำไมถึงเรียนภาษาอิตาเลียน?

Precedente ทำไมถึงเรียนภาษาอิตาเลียน? Successivo Preposizioni semplici di luogo